Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

 

 

MR staat voor Medezeggenschapsraad.

Hierin zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Personeelsgeleding (Lianne Eggermont - Leenknecht, Annet van den Elshout), oudergeleding (Dennis Schuitvlot en DesirĂ©e Lauwers-de Koning) en adviseur (Martijn de Poorter)

Er worden allerlei zaken besproken die te maken hebben met het onderwijs en de schoolorganisatie.  

Het aantrekkelijke hiervan is dat dit samen met ouders gebeurt, waardoor de krachten goed gebundeld worden.

De MR is te bereiken via mrdewereldboom@elevantio.nl

 

Wat zijn de taken?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. 

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het bestuur over onderwerpen zoals: 

  • verbetering van het onderwijs
  • het schoolplan
  • de besteding van geld en gebouwen
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • veiligheid in en rond de school

Wat betekent de MR voor ouders?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. 

Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.